DISCLAIMER

DISCLAIMER REDEVCO – SHOPPING WILSON

1. TOEPASSING

1.1. Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

2. REDEVCO

2.1. Huidige website ‘www.shoppingwilson.be’ of ‘www.shoppingwilson.com’ wordt uitgebaat door de Comm. V. Redevco Retail Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Zaterdagplein 1, B-1000 Brussel en met als ondernemingsnummer KBO: 0478.098.845, RPR Brussel (hierna “Redevco”).

3. TOEGANG

3.1. Huidige website kan geraadpleegd worden door recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat (browser, operating system, enz.). Redevco waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) huidige website niet kunt raadplegen en/of gebruiken.

3.2. Huidige website wordt enkel ter informatieve doeleinden aangeboden. U verkrijgt enkel het recht om deze website en zijn inhoud ten persoonlijke titel te raadplegen. Ieder commercieel gebruik van deze website is strikt verboden.

3.3. Het is strikt verboden om, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk on-line zijn geplaatst. Het is tevens strikt verboden huidige website te wijzigen, aan te passen, er zaken aan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

3.4. U verbindt zich er in het algemeen toe om geen enkele daad te stellen, ongeacht de gebruikte technische middelen, die op enig ogenblik de goede werking van huidige website op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Algemeen. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de source code, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, muziek en alle andere onderdelen van huidige website zijn en blijven de exclusieve eigendom van Redevco of diens leveranciers of derden partners en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze website te surfen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

4.2. Buiten de informatieve toegang tot de website zoals hierboven beschreven, verleent Redevco u geen andere voorrechten of rechten met betrekking tot deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, mededeling, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, ander welke vorm dan ook, op eender welke wijze van deze website en zijn inhoud is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

4.3. Merken. De merken, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk aangeduid als de “Merken”) die op de website zijn weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde Merken van Redevco en andere houders van Merken. U erkent dat de Merken gebruikt en weergegeven op deze website de uitsluitende eigendom zijn en blijven van Redevco of van de houder(s) van de Merken in kwestie.

Ieder gebruik van de Merken is onderworpen aan de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Redevco of van de houder(s) van de Merk(en). Elk gebruik van de Merken op de website, anders dan bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is ten strengste verboden.

4.4. Afbeeldingen. Afbeeldingen van personen of locaties op de website zijn of eigendom van Redevco of worden met toestemming door Redevco gebruikt. Het gebruik van deze afbeeldingen is ten strengste verboden.

4.5. U aanvaardt dat alle communicatie en al het materiaal dat u via e-mail of op enige andere wijze verzendt naar en/of plaatst op de website (m.i.v. data, vragen, commentaar, suggesties enz.,) als niet-vertrouwelijke informatie wordt behandeld en geen voorwerp mag uitmaken van enig intellectueel eigendomsrecht.

Redevco is m.a.w. gerechtigd deze communicatie of dit materiaal vrij te gebruiken voor om het even welk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reproductie, openbaarmaking, transmissie, publicatie, uitzending en verdere posting. Verder staat het Redevco vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in enige communicatie of enig materiaal dat u naar de website stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel (m.i.v. de ontwikkeling, productie en marketing van producten).

4.6. Redevco draagt zorg voor de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Redevco heeft dan ook, naar best vermogen, de benodigde toestemming van de rechthebbenden op de bestanden van welke aard ook (teksten, foto’s, muziek, afbeeldingen, enz.) bekomen. Contacteer ons indien u meent over enig recht te beschikken op een bestand dat op deze website voorkomt, zonder dat u uw toestemming daartoe gegeven heeft, zodat wij dienaangaande een oplossing kunnen vinden.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Algemeen. De raadpleging en het gebruik, van welke aard ook en met welke technische middelen dan ook, van huidige website gebeurt steeds onder uw eigen verantwoordelijkheid. Redevco noch haar verbonden ondernemingen noch hun respectievelijke personeelsleden, zaakvoerders, mandatarissen, aangestelden, etc. kunnen, geenszins aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door deze laatsten mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade.

5.2. Toegankelijkheid. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat deze website op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Redevco heeft echter op ieder ogenblik het recht deze website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande melding. Redevco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) huidige website.

5.3. Gegevens. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van deze website volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en Redevco kan dienaangaande derhalve geen enkele waarborg geven. Alle gegevens en documenten op deze website worden u aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties. Redevco kan dan ook geenszins aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van huidige website. Redevco kan tevens geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op huidige website.

5.4. Links. Indien huidige website links naar andere websites bevat, staan die websites niet onder controle van Redevco. In het algemeen vormt of impliceert de vermelding op de website van enige link naar een andere website, of enige referentie naar enig product of enige dienst door de handelsnaam, het merk, de fabrikant, of anderszins, geen goedkeuring of aanbeveling door Redevco. Redevco is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, inhoud, veiligheid noch het privacy beleid van dergelijke websites. Redevco gaat tenslotte ook niet na of de inhoud van deze websites wijzigt. Het komt dan ook aan u toe om zelf te bepalen of het geschikt is dat u die websites bezoekt. Redevco kan sowieso niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud noch de goede werking van externe websites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die websites kunnen voortvloeien.

5.5. Malware. Alhoewel Redevco zijn beste middelen inzet om huidige website bug-, virus-, trojan horse-, spyware- en andere malwarevrij te houden, kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Redevco kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. Redevco raadt u ten zeerste aan om steeds zelf de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren teneinde mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen. Zo u de aanwezigheid van een van voornoemde elementen zou vaststellen in huidige website wordt u uitgenodigd om dit te melden op het adres aangeduid onder punt 10.5 hierna, zodat de nodige maatregelen kunnen genomen worden.

5.6. Dataverkeer. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Redevco raadt u ten zeerste aan om dienaangaande zelf de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van persoonlijke of vertrouwelijke gegevens.

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d.m. gebeurt steeds op eigen risico. Redevco zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. Redevco raadt u ten zeerste aan om dienaangaande zelf de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van persoonlijke gegevens.

5.7. U verbindt zich ertoe om Redevco (m.i.v. haar zaakvoerders, werknemers, derde partners, enz.) schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle verliezen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, voortvloeiend uit of gelinkt aan elke door u begane overtreding van deze gebruiksvoorwaarden en/of ieder ander onrechtmatig gebruik van de website.

6. COOKIES

6.1. Huidige website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer bij het bezoek van een website en die een uniek identificatienummer bevatten. Met behulp van deze cookies kan de toegang tot de website en de navigatie worden vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Deze gegevens worden o.a. gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Redevco behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden.

6.2. Op deze website worden meer bepaald de volgende types cookies gebruikt:

subscribed = true : wanneer de bezoeker zich inschrijft voor de nieuwsbrief
cookieconsent_dismissed = yes : wanneer de bezoeker akkoord geeft om cookies te gebruiken op de website

6.2.1. Technisch noodzakelijke cookies, zijnde cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

6.2.2. Functionele cookies, zijnde cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website. De functionele cookies die worden gebruikt zijn:
– directe cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.
– indirecte cookies, zijnde cookies die worden geplaatst door derden waarop Redevco beroep doet voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse). Sommige cookies zijn niet van Redevco maar van derden afkomstig, zoals bijvoorbeeld van Facebook of Google. Redevco voert geen controle uit op de manier waarop door deze cookies informatie wordt gegenereerd. Wij raden u daarom aan om de websites van deze derde partijen te bezoeken voor meer informatie over hun cookies en de manier waarop deze worden beheerd.

Er worden geen tracking cookies gebruikt.

6.3. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

7. PERSOONSGEGEVENS

7.1. Indien Redevco persoonsgegevens verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website) vallen deze onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden, hetgeen u uitdrukkelijk aanvaardt.

7.2. Bepaalde informatie wordt tevens verzameld in zogenaamde ‘log-files’, hetgeen Redevco toelaat om o.a. de trafiek naar, alsook het profiel van de gebruikers van deze website te analyseren. Redevco behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.

7.3. U heeft steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Dat kunt u doen door een verzoek te richten, samen met een identificatiebewijs, naar het adres vermeld in artikel 10.5.

7.4. Redevco zal de nodige maatregelen nemen om deze gegevens zo goed als mogelijk te beveiligen. In het geval Redevco persoonsgegevens van u zou ontvangen via derden zal het er steeds op toezien dat deze overdracht de nodige toestemming of andere rechtsgrond omvat en dat deze overdracht verloopt volgens de geldende wettelijke bepalingen.

8. GEDRAGSREGELS

8.1. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch, godslasterlijk en/of enig ander illegaal en/of onrechtmatig materiaal op de website te plaatsen of door te zenden.

8.2. U verbindt zich ertoe om andere gebruikers van de website niet te spammen noch op enige andere wijze lastig te vallen voor om het even welke reden.

8.3. Redevco behoudt zich het recht voor om meldingen en materialen, van welke aard ook, die op de website geplaatst en/of geüpload worden, na te zien en deze zonder voorafgaande melding te blokkeren of te verwijderen wanneer wordt vastgesteld dat zij op elke mate dan ook onwettig en/of onrechtmatig zouden zijn.

8.4. Indien u ergens onwettige, ongeoorloofde en/of onrechtmatige meldingen en/of materiaal vindt op de website, weten wij u dank om ons dit te melden zodat wij kunnen nagaan welke acties er desgevallend genomen moeten worden.

9. DIVERSEN

9.1. Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar huidige website is pas toegelaten na daartoe de schriftelijke toestemming van Redevco bekomen te hebben. Sowieso dient, nadat u de toestemming bekomen heeft, iedere link steeds naar de home page van huidige website te verwijzen.

9.2. Spam. Redevco verstuurt geen spam. Indien u een e-mail, dan wel een nieuwsbrief van Redevco ontvangt, dan sluit die aan op uw vraag of verzoek. Zo u alsnog ongewenst e-mails vanwege Redevco ontvangen heeft, kan u dat melden op het adres vermeld in artikel 10.5 en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te zorgen dat u geen mails meer ontvangt.

9.3. Advertenties. De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn meestal het werk van derde partijen. Redevco kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de door derde partijen aangeboden goederen en/of diensten.

9.4. Wedstrijden. Indien op de website een wedstrijd wordt voorzien, is deze steeds onderworpen aan het desbetreffend wedstrijdreglement, dat u bij de wedstrijd kunt vinden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige gebruiksvoorwaarden en het wedstrijdreglement, heeft dat laatste voorrang voor de betrokken wedstrijd.

9.5. Promotie of andere informatie. Indien op de website promotie of andere informatie wordt aangeboden door de verschillende retailers, zijn deze steeds onderworpen aan de voorwaarden van deze retailers. U dient zich tot de betrokken retailer te richten om de specifieke voorwaarden te bekomen.

Indien op de website een promotie aangeboden wordt door Redevco, is deze onderworpen aan de specifieke voorwaarden die bij die promotie vermeld worden. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen huidige gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden voor die promotie, hebben die laatste voorwaarden voorrang met betrekking tot de betrokken promotie.

Sowieso is Redevco nooit aansprakelijk voor gebeurlijke type- en/of rekenfouten in de betrokken promotie, die ten allen tijde door Redevco kunnen verbeterd worden.

9.6. Berichten. Op deze website kunnen desgevallend berichten van allerlei aard (posts, tips, links, boodschappen, zoekertjes, reacties, mededelingen, discussies in fora, chats, enz.) van derden opgenomen worden. Redevco behoudt zich het recht voor om deze diensten onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te beëindigen. Redevco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies dat hieruit zou voortvloeien.

Aangezien deze berichten het werk van derden zijn, kan Redevco op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit zou voortvloeien, noch voor eventuele fouten in de inhoud ervan. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere materialen geplaatst binnen deze berichten vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze berichten uitgaan.

Zo u een bericht, van welke aard ook, of enige andere vorm van informatie, gegevens en/of mening plaatst op deze website, verbindt er zich toe daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling. U vrijwaart dan ook uitdrukkelijk Redevco tegen iedere aanklacht of vordering uitgaande van derden als gevolg van de inhoud van hetgeen u op deze website geplaatst heeft.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Ongeldigheid. De nietigverklaring van één of meerdere bepalingen van deze disclaimer tast in generlei opzicht de geldigheid van de andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal Redevco deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

10.2. Bevoegde rechtbank. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van huidige website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Brussel.

10.3. Toepasselijk recht. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

10.4. Disclaimer. Deze disclaimer kan, zonder voorafgaande melding, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of er – en in voorkomend geval welke – wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

10.5. Vragen/contact. De gebruiker van huidige website wordt ervan geïnformeerd dat hij krachtens de wet beschikt over een aantal rechten: het recht tot toegang tot uw persoonsgegevens, het recht tot rechtzetting van uw persoonsgegevens, het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, etc.. Om deze rechten desgevallend te doen gelden, dient de gebruiker van huidige website zich per e-mail te richten tot Redevco op volgend e-mailadres:  privacy@redevco.com

Huidige versie is in voege getreden op 13 juni 2019. © 2019 Comm. V. Redevco Retail Belgium. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.